1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczenia rowerów. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a FHU Lord Piotr Świątnicki, zwany dalej Ośrodkiem WakacyjnaOsada.pl.
 2. Rowery są własnością WakacyjnejOsady.pl.
 3. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:
  1. przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik Ośrodka spisze dane,
  2. zapoznać się z regulaminem oraz go podpisać,
  3. uiścić opłatę za wypożyczenie.
 4. Osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą.
 5. Osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami
 6. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  1. korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
  2. zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. Wakacyjnej Osady wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu. Nie dostarczenie roweru w wyznaczonym czasie zwrotu będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty za każdą rozpoczęta godzinę,
  3. przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim,
  4. w przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią do zabezpieczenia go przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem,
  5. niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi Ośrodka i odstawienia roweru do Ośrodka w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru,
  6. zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze,
  7. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego,
  8. pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
 7. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu). W przypadku kradzieży roweru Wypożyczający powinien zawiadomić Policję oraz poinformować o tym Ośrodek.
 8. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
 9. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 10. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WakacyjnejOsady.pl z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 11. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
 12. W przypadku nie zwrócenia roweru do godziny 20:00 w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane Policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 13. Jeżeli pracownik Ośrodka uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 14. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz WakacyjnejOsady.pl oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.
 15. WakacyjnaOsada.pl nie przechowuje danych osobowych Wypożyczającego. Podpisany regulamin oraz dane z dowodu są oddawane Wypożyczającemu w momencie zwrotu roweru do Ośrodka.
 16. Wszelkie informacje dostępne są w recepcji Ośrodka WakacyjnaOsada.pl