1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczenia hulajnóg elektrycznych. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a FHU Lord Piotr Świątnicki, zwany dalej Ośrodkiem WakacyjnaOsada.pl.
 2. Hulajnogi są własnością WakacyjnejOsady.pl.
 3. Aby wypożyczyć hulajnogę, należy spełnić następujące warunki:
  1. przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik Ośrodka spisze dane,
  2. zapoznać się z regulaminem oraz go podpisać,
  3. uiścić opłatę za wypożyczenie.
 4. Osoba wypożyczająca hulajnogę nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami
 5. Hulajnoga może zostać wypożyczona przez osobę fizyczną powyżej 10 roku życia. Osoby do 16 roku życia wypożyczają sprzęt za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za Wypożyczającego oraz sprzęt.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania z hulajnogi zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 7. Ośrodek WakacyjnaOsada.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia wypożyczenia hulajnogi bez podania przyczyny w przypadku subiektywnej oceny Klienta jako niewiarygodnego, bądź łamiącego regulamin.
 8. Przed wypożyczeniem hulajnogi Klient jest zobowiązany:
  1. sprawdzić stan techniczny hulajnogi,
  2. potwierdzić należyty poziom naładowania hulajnogi umożliwiający korzystanie z niej,
  3. upewnić się czy warunki drogowe oraz pogodowe pozwalają na bezpieczne poruszanie się
  4. jakiekolwiek zauważone uszkodzenia hulajnogi lub jej wyposażenia zgłosić pracownikowi Wypożyczalni,
  5. zapoznać się z obsługą i użytkowaniem hulajnogi,
  6. podpisać regulamin wynajmu hulajnogi.
 9. Hulajnogi ładowane są wyłącznie przez Ośrodek . Klient może naładować hulajnogę w czasie wypożyczenia w Ośrodku lub w miejscu przez Ośrodek wskazanym.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. przestrzegania maksymalnej ładowności hulajnogi, która wynosi 100 kg dla dużej hulajnogi oraz 90 kg dla małej.
  2. poruszania się hulajnogą wyłącznie po utwardzonym i suchym terenie, zabrania się jeżdżenia hulajnogą po wodzie,
  3. niewykorzystywania hulajnogi jako rekwizytu, holowania innych pojazdów, rajdów, jazd treningowych i konkursowych, wyścigów, skoków itp., zarobkowego wynajmu innym osobom,
  4. przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych, pojazdu służącego do odpłatnego przewozy innych osób lub rzeczy, poruszania się po płycie lotniska, przewożenia paliw, gazów płynnych lub sprężonych i materiałów niebezpiecznych, przedmiotów mogących stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo na drodze,
  5. nie przewożenia za pomocą hulajnogi zwierząt,
  6. niekorzystania z hulajnogi podczas warunków pogodowych zagrażających bezpiecznemu poruszaniu się,
 11. Klient nie może czynić jakichkolwiek zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń ani napraw w hulajnodze. W razie dokonania przez Klienta zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw w hulajnodze, Wypożyczalnia nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi ulepszeń ani wartości zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw. Ośrodek może jednak żądać od Klienta przywrócenia stanu poprzedniego.
 12. Klient nie może oddać hulajnogi osobie trzeciej do używania. Klient odpowiada za szkody wywołane przez osoby trzecie, którym oddał hulajnogę do używania.
 13. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej lub szkody w hulajnodze, Klient jest zobowiązany do jej zabezpieczenia oraz do niezwłocznego poinformowania Ośrodka o jej stanie, miejscu postoju i rodzaju awarii.
 14. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku opóźnienia lub zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 15. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek napraw w przedmiocie najmu bez zgody Wypożyczalni.
 16. Wypożyczając hulajnogę Klient przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jej użytkowania od momentu podpisania regulaminu do zwrotu hulajnogi.
 17. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania hulajnogi przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej hulajnogi.
 18. W przypadku kradzieży hulajnogi Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt bezzwłocznie Ośrodkowi, a w następnej kolejności Policji i przedstawić w Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesioną szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości hulajnogi.
 19. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży hulajnogi lub sprzętu powierzonego Klient jest zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości, zgodnie następującym z cennikiem:
  1. Koszt hulajnogi elektrycznej wynosi 1600 zł brutto oraz 1000 zł brutto w przypadku małej.
  2. Koszt ładowarki wynosi 200 zł brutto.
 20. Hulajnogę należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. W przypadku braku zwrotu hulajnogi w określonym czasie zostanie naliczona opłata za każdą rozpoczętą godzinę.
 21. O zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia, prosimy wcześniej poinformować Ośrodek telefonicznie.
 22. W przypadku braku zwrotu hulajnogi do godziny 20.00 dnia, w którym dokonano wypożyczenia hulajnogi dane Wypożyczającego będą przekazane Policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 23. WakacyjnaOsada.pl nie przechowuje danych osobowych Wypożyczającego. Podpisany regulamin oraz dane z dowodu są oddawane Wypożyczającemu w momencie zwrotu roweru do Ośrodka.