• (1) Ogłoszenie na realizację zamówienia 2022-06-03:

Informacje o ogłoszeniu: Budowa zespołu 8 budynków rekreacji indywidualnej w ramach usługi turystycznej typu A i B na dz. nr 124/4 obręb Jezierzany gm. Postomino oraz zespołu 8 budynków rekreacji w ramach  usług turystycznych typ ,,C” i ,,D” w miejscowości Jezierzany na dz. nr 125/12 obręb Jezierzany gm. Postomino.

pn.: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności przejrzystości oraz celowego racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty progów unijnych w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( teks jednolity : Dz. U. z 2021 poz. 1129).

Termin składania ofert: do dnia 21/06/2022 r g.15:00.
Miejsce i sposób składania ofert:
I. Ofertę należy złożyć do dnia 21/06/2022 r. do godziny 15.00
II. Miejsce składania ofert:
1 Miejsce składania ofert: ulica Orzechowa 9 , 75-637 Koszalin

Poniżej załączniki do pobrania:

*************************************************************

  • (2) Ogłoszenie na realizację zamówienia 2022-06-03:

Informacje o ogłoszeniu: Budowa, sali wielofunkcyjnej na dz. nr 124/4, obręb Jezierzany, gmina Postomino w miejscowości Jezierzany obręb Jezierzany gm. Postomino realizowanego w ramach projektu inwestycyjnego pn.: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA

pn.: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności przejrzystości oraz celowego racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty progów unijnych w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( teks jednolity : Dz. U. z 2021 poz. 1129).

Termin składania ofert: do dnia 21/06/2022 r.
Miejsce i sposób składania ofert:
I. Ofertę należy złożyć do dnia 21/06/2022 r. do godziny 15.00
II. Miejsce składania ofert:
1 Miejsce składania ofert: ulica Orzechowa 9 , 75-637 Koszalin

Poniżej załączniki do pobrania:

*************************************************************

  • (3) Ogłoszenie na realizację zamówienia 2022-05-04:

Budowa basenu rekreacyjnego wraz z zadaszeniem teleskopowym w ramach usługi turystycznej na dz. nr 124/4 obręb Jezierzany gm. Postomino w podziale na dwa zadania.

pn.: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności przejrzystości oraz celowego racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty progów unijnych w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( teks jednolity : Dz. U. z 2021 poz. 1129).

Termin składania ofert: do dnia 25/05/2022r.
Miejsce i sposób składania ofert:
I. Ofertę należy złożyć do dnia 25/05/2022 r. do godziny 15.00
II. Miejsce składania ofert:
1 Miejsce składania ofert: ulica Orzechowa 9 , 75-637 Koszalin

Poniżej załączniki do pobrania:

*************************************************************

  • (4) Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzeń do produkcji garmażu w tym maszyny do pakowania posiłków 2022-07-04

Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzeń do produkcji garmażu w tym maszyny do pakowania posiłków projektu: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA firmy FHU ‘LORD” PIOTR ŚWIĄTNICKI nr RPZP.01.05.00-32-T012/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie” Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.